OCCR SYSTEM DEMO

Nhập URL hình ảnh, vd: http://hainh.apphb.com/img.jpg ( Xem hình mẫu )